Rozwój modeli biznesowych opartych na technologii zakłóca dynamikę rynku, nasila konkurencję i przekształca krajobraz branży usług profesjonalnych. Firmy świadczące usługi profesjonalne muszą stosować technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), aby zwiększyć elastyczność i usprawnić przepływy pracy.

Wdrażanie technologii może pomóc firmom w efektywnym zarządzaniu zasobami — dokładnym składaniu ofert na projekty i ulepszaniu procesów, aby zachować aktualność i przygotować się na przyszłe wyzwania.

Niedawne badanie Global AI Adoption Index 2022 wykazało, że 35% firm zgłosiło stosowanie sztucznej inteligencji w swojej działalności, a dodatkowe 42% zgłosiło, że bada technologie AI.

Organizacje usług profesjonalnych, które wdrażają sztuczną inteligencję, mogą z łatwością analizować dane w czasie rzeczywistym w ramach wielu funkcji, aby identyfikować luki rynkowe, prognozować szacunki projektów, automatyzować procesy zaplecza, a tym samym zdobywać przewagę konkurencyjną.

Ten artykuł pomoże organizacjom świadczącym usługi profesjonalne zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja może zwiększyć ich konkurencyjność i pomóc im stawić czoła wyzwaniom branżowym.

Kluczowe wyzwania stojące przed organizacjami świadczącymi usługi profesjonalne oraz obszary, w których sztuczna inteligencja może pomóc

Organizacje świadczące usługi profesjonalne stoją przed różnymi wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak zarządzanie coraz bardziej złożonymi projektami. Oraz identyfikowanie i eliminowanie wycieków dochodów. Ponadto wiele organizacji świadczących usługi profesjonalne korzysta ze starszych, odizolowanych systemów. Te niepowiązane systemy skutkują fragmentarycznymi informacjami, niekompletnymi raportami o stanie, nadmiernymi opłatami dla klientów, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów oraz niepewnością co do kosztów i rentowności projektu.

Oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) mogą pomóc organizacjom uzyskać w czasie rzeczywistym widoczność i wgląd w krytyczne wskaźniki , takie jak praca w toku, dane zaległości, wykorzystanie i marże, bez żadnej ręcznej interwencji. Platformy PSA oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają również efektywne wykorzystanie zasobów w różnych lokalizacjach i projektach, identyfikując luki, które mogą powodować załamanie zasobów lub opóźnienia w projektach.

Technologie sztucznej inteligencji mogą pomóc organizacjom świadczącym usługi profesjonalne:

 • Popraw wskaźniki wykorzystania pracowników
 • Unikaj pełzania zakresu i wycieku przychodów
 • Zatrzymaj największe talenty
 • Twórz bardziej dochodowe projekty i poprawiaj marże
 • Popraw zadowolenie i utrzymanie klientów

Co to jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja to symulacja procesów inteligencji człowieka , która pozwala maszynom postrzegać otoczenie, rozumieć idee, uczyć się na podstawie doświadczenia, rozwiązywać złożone problemy, dostosowywać się do nowych danych wejściowych i zwiększać ludzkie możliwości.

Trzy rzeczy odróżniają sztuczną inteligencję od codziennego oprogramowania:

 • Sztuczna inteligencja może dokładnie obliczać i uczyć się na podstawie danych
 • AI może inteligentnie wykonywać zadania bez wyraźnych instrukcji
 • Sztuczna inteligencja może rozumować i działać w sposób humanitarny

Łącząc te zdolności, sztuczna inteligencja zapewnia większą dokładność niż inne rodzaje oprogramowania i może wykonywać zadania, które w przeciwnym razie wymagałyby ludzi.

Wpływ AI na branżę usług profesjonalnych

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki branża usług profesjonalnych interpretuje spostrzeżenia, optymalizuje operacje i zabezpiecza swoje przedsiębiorstwa na przyszłość. Firmy świadczące usługi profesjonalne mogą wykorzystywać technologie oparte na sztucznej inteligencji do agregowania danych, przewidywania analiz klientów i podejmowania zautomatyzowanych decyzji biznesowych przy jednoczesnym skróceniu czasu poświęcanego na powtarzalne zadania.

Sztuczna inteligencja pozwala również organizacjom skupić się na obszarach wymagających umiejętności krytycznego myślenia i może pomóc w stworzeniu systemu opartego na wartościach.

Organizacje usług profesjonalnych, które nie wykorzystają sztucznej inteligencji, będą sparaliżowane ręcznymi procesami i prawdopodobnie doświadczą niestabilności.

Jak sztuczna inteligencja może pomóc organizacjom świadczącym usługi profesjonalne

Sztuczna inteligencja może radykalnie zwiększyć efektywność biznesową poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, dokładne planowanie budżetów i oferowanie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa. Ponadto włączenie sztucznej inteligencji do codziennych procesów biznesowych pomaga profesjonalnym firmom usługowym przyspieszyć realizację projektów.

Organizacje, które rozumieją potencjał technologii sztucznej inteligencji i włączają je do swojej działalności, mogą usprawnić operacje w sposób opisany poniżej.

Popraw wykorzystanie zasobów

Poprawa wykorzystania zasobów może bezpośrednio wpłynąć na rozwój firmy świadczącej usługi profesjonalne. W ekosystemie miejsca pracy po pandemii zasoby firmy są często rozproszone po całym świecie, co utrudnia firmie monitorowanie i efektywne zarządzanie nimi.

Wynikający z tego brak nadzoru powoduje, że projekty osiągają gorsze wyniki, co czasami ma poważne konsekwencje, takie jak utrata przychodów, problemy z jakością i niezadowolenie klientów.

Włączając sztuczną inteligencję, profesjonalne organizacje usługowe mogą zapewnić, że zasoby zmaksymalizują czas rozliczeniowy w ramach projektów. Oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, takie jak Polaris PSA, może pomóc PSO w łatwym ustaleniu, czy ich zasoby są dostępne do podjęcia nowych projektów, czy też muszą zatrudnić więcej zasobów, aby zaspokoić popyt.

Zachowaj największe talenty

W dzisiejszym świecie coraz trudniej jest zatrzymać największe talenty. Brak możliwości rozwoju zawodowego, słaba równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz niskie wynagrodzenie to najczęstsze przyczyny rezygnacji pracowników. Duża rotacja może prowadzić do ogromnych kosztów organizacyjnych, jednocześnie niekorzystnie wpływając na produktywność i przychody. Wszystkie firmy muszą skupić się na zatrzymywaniu talentów. Wiele firm będzie potrzebować PSO (firmy zajmującej się organizacją usług zawodowych).

Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc w zatrzymaniu talentów na kilka sposobów. Mogą:

 • Popraw doświadczenie pracowników, automatyzując przyziemne zadania, które mogą prowadzić do wypalenia zawodowego lub niskiej wydajności
 • Przeanalizuj, którzy pracownicy są najbardziej skłonni do odejścia i zasugeruj potencjalne rozwiązania
 • Połącz elastyczne planowanie ze strategicznym planowaniem siły roboczej, aby promować lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym pracowników
 • Rozpoznaj, kiedy pracownicy napotykają trudności lub spędzają większość czasu na jednym zadaniu, aby firma mogła znaleźć skuteczne sposoby rozwiązania problemów pracownika

Unikaj pełzania zakresu

Rosnący zakres projektów niewątpliwie stanowi jedno z największych wyzwań dla firm świadczących usługi profesjonalne. Brak planowania, źle zdefiniowane wymagania i nieefektywne monitorowanie mogą prowadzić do pełzania zakresu projektu. Skutkuje to przekroczeniem kosztów i opóźnieniami w harmonogramie, a także spadkiem zadowolenia klientów, co może wykoleić projekt.

Aby skutecznie przeciwdziałać pełzaniu zakresu, ważne jest śledzenie wskaźników, takich jak przepracowane godziny, status projektu i data zakończenia. Skuteczny system sztucznej inteligencji zapewnia podmiotom świadczącym usługi publiczne szczegółowy wgląd w ich projekty i pomaga im śledzić te wskaźniki w czasie rzeczywistym. Dane te pozwalają firmom podejmować działania i ulepszać prognozowanie, zanim pełzanie zakresu stanie się problemem.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają firmom świadczącym usługi profesjonalne tworzenie przejrzystych harmonogramów projektów, przewidywanie kamieni milowych, dokładne rezultaty projektu, prognozowanie wydajności projektu i ograniczanie ryzyka pełzania zakresu. Wszystkie te parametry pomagają udoskonalić i zoptymalizować projekt, z korzyścią dla organizacji usług profesjonalnych w dłuższej perspektywie.

Zoptymalizuj wydajność i marże

Firmy świadczące usługi profesjonalne często mają trudności z uzyskaniem wglądu w swoje codzienne procesy. Arkusze kalkulacyjne, rejestry papierowe, wpisy ręczne i inne odizolowane procesy nie umożliwiają już dokładnego śledzenia produktywności, przychodów i innych krytycznych wskaźników biznesowych. Ponadto, wraz ze wzrostem złożoności projektów, PSO często mają trudności z efektywnym zarządzaniem projektami, czasem, zasobami i kosztami. Aby przezwyciężyć te problemy, profesjonalne firmy usługowe potrzebują przydatnych danych.

Dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji PSO mogą łączyć wszystkie dane projektowe, wskaźniki produktywności i informacje rozliczeniowe, a następnie analizować te dane w celu znalezienia rozwiązań optymalizujących wydajność przepływu pracy i zwiększających marżę. Inwestycja w rozwiązanie AI, które jest konfigurowalne, skalowalne i elastyczne, może pomóc organizacji świadczącej profesjonalne usługi utrzymać się na szczycie i usprawnić jej ogólną działalność.

Wniosek

Organizacje świadczące usługi profesjonalne potrzebują odpowiednich ludzi, projektów, procesów i umiejętności, aby usprawnić swoją działalność i zoptymalizować produktywność. Wdrażanie sztucznej inteligencji pomaga organizacjom świadczącym usługi profesjonalne w lepszym wykorzystaniu zasobów, utrzymaniu najwyższych zasobów, optymalizacji produktywności i zwiększeniu ogólnej wydajności, jednocześnie pozwalając im pozostać na właściwej drodze.

Źródło obrazu wyróżnionego: zdjęcie: Karolina Grabowska; Peksel; Dziękuję!